PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

ZATER makelaardij & taxaties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Koningin Julianalaan 25, 1774 AZ Slootdorp
email: info@zatermakelaardij.nl
Telefoon: 0227-234234 of  06-164 06 750

Persoonsgegevens die wij verwerken:
ZATER makelaardij & taxaties verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•      Voor- en achternaam
•      Geslacht, indien vermeld
•      Geboortedatum
•      Geboorteplaats
•      Adresgegevens
•      Telefoonnummer
•      E-mailadres
•      Bankrekeningnummer, indien noodzakelijk
•      Nummer ID-bewijs
•      Standaard NAW gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Mailadres invullen, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
ZATER makelaardij & taxaties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•      Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren; 
•      Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
•      ZATER makelaardij & taxaties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
ZATER makelaardij & taxaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZATER makelaardij & taxaties) tussen zit. 
ZATER makelaardij & taxaties gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Taxatieweb, Taxapi, Kolibri en de website’s van ZATER makelaardij & taxaties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
ZATER makelaardij & taxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Op basis van de wetgeving moet wij als makelaardij een opdrachtbevestiging en/of facturen minimaal zeven jaar bewaren. 
Van taxatierapporten bewaren wij de gegevens 20 jaar, dit vanwege regelgeving van het NRVT.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ZATER makelaardij & taxaties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
ZATER makelaardij & taxaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Daarnaast verstrekt Zater makelaardij & taxaties uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU:
ZATER makelaardij & taxaties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. 
Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. 
Door het gebruik van de diensten van ZATER makelaardij & taxaties geeft u hiervoor toesteming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
ZATER makelaardij & taxaties gebruikt alleen technische en functionele cookies daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZATER makelaardij & taxaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar; info@zatermakelaardij.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar normaal gesproken uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 
ZATER makelaardij & taxaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
ZATER makelaardij & taxaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via tel. 0227-234234 of via info@zatermakelaardij.

Versie 2022_1